True

Avloppsvatten

VA Ingenjörerna erbjuder teknologilösningar för rening av Avloppsvatten inom den kommunala och industriella sektorn och är idag världsledande i skapandet av ett säkert och hållbart vatten.

Ett välutvecklat avloppssystem är grundläggande för vår hälsa, miljö och för säkerställandet av tillgång på rent vatten även i framtiden. Vi är delaktiga i samtliga delar av vattencykeln och arbetar ständigt för att utveckla nya lösningar för att minska vattenförbrukningen och öka återanvändningen av vatten.

Enligt gällande lag måste avloppsvatten renas och tas om hand på ett kvalificerat vis för att säkerställa att inga föroreningar eller smittoämnen släpps ut som kan ha negativ påverkan på miljö och hälsa. Vatten förorenas till exempel när det kommer i kontakt med miljöfarliga ämnen från hushåll och industrier där tillförsel från matrester, kemikalier, urin och avföring i första hand har negativ påverkan.

Föroreningar kan orsaka syrebrist och övergödning i sjöar och hav och riskerar att slå ut hela ekosystem. Avloppsvatten innehåller bakterier och parasiter och om det inte hanteras på rätt sätt kan vattnet ge upphov till sjukdomar hos djur och människor. 

VA Ingenjörerna miljöarbete är integrerat i den dagliga verksamheten och vi eftersträvar ett kontinuerligt och långsiktigt miljöansvar med hänsyn till kvalitet och effektivitet. VA Ingenjörerna har utvecklat en vattenreningsteknik som täcker hela avloppsreningscykeln. När avloppsvattnet blivit behandlat enligt satta kvalitetsnivåer och rådande lagstiftning släpps det ut i sin naturliga miljö eller återanvänds i diverse projekt som planerats för återvinning.

Avloppsvatten ses som en resurs där restprodukter kan återvinnas för framställning av den förnyelsebara energiresursen biogas. Utöver detta kan restprodukterna även användas vid förbränning och som gödsel för åkermarker. VA Ingenjörerna utvecklar kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar inom avloppsreningsverk med fokus på en säker och miljövänlig verksamhet. Vi på VA Ingenjörerna ser till att avloppsvattnet tas om hand på rätt sätt och att Sveriges befolkning har tillgång till ett rent och friskt vatten.

Artiklar