True

Biologisk rening av avloppsvatten

I våra toaletter och övriga avlopp spolas det ner allt ifrån papper och annat som är tänkt att spolas ned, till sådant som inte alls ska spolas ned. Oavsett vilket så måste såväl material som vatten dock tas om hand om, men hur går detta till?

Vad händer med sådant som spolas ner i avloppen?

Oavsett om du spolar ner vatten eller annat i toaletten, duschen, handfatet eller köksbänken, skickas det till närmsta reningsverk där det tas om hand om och renas. När det kommer till just avloppsvatten genomgår det bland annat en biologisk reningsprocess som renar vattnet från fosfor, kväve och andra organiska material.

Nedan berättar vi mer om hur reningen av avloppsvatten går till:

Steg 1 – Mekanisk rening

I det första steget av reningen genomgår avloppsvattnet en så kallad mekanisk rening, vilket innebär att tunga partiklar och eventuella föremål som inte hör hemma i avloppet avlägsnas. Något som görs via galler, sandfång och andra filtreringsmetoder.

Steg 2 – Biologisk rening

Därefter genomgår vattnet den biologiska reningen, vilket syftar till att bryta ner och avlägsna organiska material. Detta gör man genom att tillsätta olika typer av mikroorganismer som gör att det organiska materialet omvandlas till koldioxid.

 

I samband med detta tillsätter man även bakterier vilka genomför själva nedbrytningen av materialet, samtidigt som kväve och fosfor fångas upp. Tillsättningen av bakterier gör även att det organiska materialet bildar flockar på vattenytan, vilka sedan sjunker till botten där ett slam bildas.

Innan vattnet transporteras vidare till det tredje och sista reningssteget avlägsnas även slammet.

Steg 3 – Kemisk rening

I det tredje och sista reningssteget genomgår vattnet en kemisk rening, vilket sker genom att kemikalier tillsätts. Innan det renade avloppsvattnet släpps ut i naturen passerar det slutligen ett filter beståendes av lerkulor och sand. På så sätt elimineras resterande partiklar.

Avloppsvatten ses ävem som en resurs där restprodukter kan återvinnas för framställning av den förnyelsebara energiresursen biogas. Utöver detta kan restprodukterna även användas vid förbränning och som gödsel för åkermarker.

VA Ingenjörerna utvecklar kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar inom avloppsreningsverk med fokus på en säker och miljövänlig verksamhet. Vi på VA Ingenjörerna ser till att avloppsvattnet tas om hand på rätt sätt och att Sveriges befolkning har tillgång till ett rent och friskt vatten.