True

SVAVELVÄTE- EN BOMB UNDER MARKEN

2022-03-14

Gör något åt svavelvätet, innan problemet exploderar!


Det är inte utan anledning

... att svavelvätet i avloppssystemet jämförs med en tickande bomb under marken. Svavelväte utgör ett hot mot alla betongkonstruktioner, eftersom svavelvätet   på betongytor omvandlas till svavelsyra, som sakta - men säkert – bryter ner ytan. För att inte tala om de stora luktproblem som svavelväte skapar för grannar och den farliga arbetsmiljön det orsakar för personal.


Svavelväte stortrivs i Avloppssystemen

Och det ska vi sätta stopp för! Omfattningen av problemen ökar när uppehållstiden i tryckledningarna ökar. Problem med svavelväte uppstår i syrefria miljöer och är ofta orsaken till omfattande driftstörningar i avloppsvattensystem med fria vätskeytor.


Nedläggning av mindre reningsverk i upptagningsområdet har inneburit, att avloppsvatten ofta måste transporteras i tryckledningar över längre avstånd än tidigare. Detta innebär, att avloppsvattnets uppehållstid ökar i de stängda tryckledningarna och förbrukar allt tillgängligt syre och när det inte finns mer syre kvar bildas sulfid som är byggstenen för svavelväte.


Separata system fölänger uppehållstiden

Separerade avloppsnät kan ha en negativ effekt på utmaningarna med svavelväte.

Ett separerat avloppsledningsnät medför att en betydande del infiltrationsvatten, och allt regnvattnet, inte når nätet. Vilket ökar uppehållstiden i tryckledningarna från spillvatten, då mindre vätska pumpas. Samtidigt kommer koncentrationen av lättillgängligt organiskt material öka, vilket främjar utvecklingen av svavelväte.


Flera dagars uppehållstid ger massiv utveckling

Att anlägga gravitationsledningar för spillvatten är i vissa miljöer och landskap väldigt dyrt. Det kan tillexempel handla om mindre orter på landsbygden där det blir aktuellt med så kallade LTA (Lätt Trycksatt Avlopp) och eventuellt långa överföringsledningar.

Även om man anlägger med små ledningsdimensioner, kommer ofta spillvattnets uppehållstid under syrefria förhållanden att bli lång. Uppehållstid på flera dagar är inte ovanligt, vilket resulterar i massiv utveckling av svavelväte.


 


Tidig insats = Lägre omkostnader

Det finns mycket pengar att spara genom att utforma nya avloppssystem optimalt för att minimera uppkomst av svavelväte.

Leveransen kan minska de efterföljande kostnaderna för svavelvätekontroll samt för att reparera skador orsakade av svavelväte. Bildning och kontroll av svavelväte bör därför ingå som viktiga punkter redan i konstruktionsfasen, när ledningsutformningen och placeringen av pumpstationer bestäms.


EnviDan har expertisen och verktygen att lösa dina svavelväteutmananingar.

Strategisk optimering av svavelvätekontroll sker genom kunskap. För att välja den optimala insatsen är det nödvändigt att skapa en tillräcklig översikt över orsakerna till svavelväteproblemen och deras omfattning.

Vid utformningen av nya system gör EnviDan inledningsvis beräkningar av var problemen kommer att uppstå och hur omfattande problemen blir. Designoptimeringen baseras vanligtvis på att sätta upp olika lösningsscenarier där konsekvenserna av olika dimensioner, material, uppehållstider och ledningsvägar analyseras.


Vad kostar de olika lösningarna?

Förutom de kemiska/biologiska beräkningarna av svavelvätefördelningen beräknar EnviDan ekonomin för utvalda åtgärder t.ex filtermaterial och/eller kemikalier.

En livstidsberäkning görs, inklusive investering, återinvestering samt driftskostnader för att VA-huvudmannen ska få en heltäckande bild av effektivitet och ekonomi för de potentiella lösningarna/åtgärderna. Dessutom, kan vi beräkna CO2-avtrycket som de olika alternativen resulterar i.


Verktyg för att arbeta med svavelväte

  • Numerisk modell för upptagningsanalys för att förutsäga svavelväte i stora dräneringssystem (Mega WATS-modell)
  • Empirisk modell för beräkning av svavelväteutveckling/-avgasning i enstaka linjer (EMS-modell)
  • Funktions- och systemanalys av pumpstation och tryckledning, där historiska driftdata analyseras
  • Bestämning av pumpkapacitet för nedsänkningsmätningar (Dykar-analys)
  • Bestämning av betongkorrosionshastighet genom pH-ytmätning
  • Högupplöst mätning av H2S i vätskefas
  • Högupplöst mätning av H2S i gasfas

Per Bruun
Projektingenjör, Provas

I Provas upplevde vi luktstörningar i en uppblåsningsbrunn kort efter färdigställande av en avstängd tryckledning och mätningar visade därefter höga H2S-koncentrationer.

Vi har haft EnviDan för att mäta H2S-värden i hela systemet, och utifrån det har EnviDan angett möjliga orsaker och lösningar på problemet. EnviDan har genomfört en noggrann utredning och det har resulterat i en gedigen och användbar rapportering som är ett bra underlag för fortsatta satsningar.

EnviDan har verkligen levt upp till våra förväntningar. De har lyckats se på frågan ur vår synvinkel och de har involverat våra medarbetare i relevant utsträckning.

Jag skulle definitivt rekommendera andra att vara opartiska för att hjälpa till att lösa vätesulfidproblem. Både för opartiskheten och objektivitetens skull, men också för att externa parter ofta ser saker som vi som jobbat med projektet inte har koll på.

SE EXEMPEL HÄR MED ANVÄNDNING AV MUSSELFILTER PÅ TRANKJÆR PUMPSTATION I DANMARK