True

Helt nytt avloppsreningsverk i Nogersund skall klara framtida behov och krav.

PROJEKTET I KORTHET

Färdigställt år 2014
Syftet var att öka flödeskapaciteten och minska halten finpartikulärt material i utgående vatten. Förutom en ökning i flödeskapacitet och lägre halt finpartikulärt material uppnåddes även ett lägre mottryck. Därmed gör investeringen fabriken ännu mer energieffektiv.

ÖKAD KAPACITET, DRIFTSÄKERHET OCH ENERGIEFFEKTIVITET

Södra Cell Värös ökade sin produktionskapacitet från 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa. Södra Cell Värö bruks passavantfilter för råvattenfiltrering ersattes med skivfilter. Råvattnet från Viskan varierade kraftigt i turbiditet med en hög andel finpartikulärt material. Skivfiltren installerades under mars 2014 och alla skivfilter var i full drift under juni 2014. De nya råvattenfiltren består idag av filter med tätare duk och med mindre poröppning, vilket innebär ett renare vatten som uppnår högre kvalité.
 

VÅR LÖSNING

VA Ingenjörerna och Hydrotech ansvarade för projektledning, projektering, nedmontering av befintlig utrustning samt leverans och installation av de nya skivfiltren. I leveransen av Hydrotech skivfilter ingick också funktions- och prestandagarantier, bland annat en tillgänglighet av 99,8% på anläggningen. Hela filterinstallationen gjordes under en period med parallel full produktion i bruket. Hydrotech skivfilter för råvattenrening på Södra Cell Värö är den första installationen i sitt slag i Sverige.

PROCESSBESKRIVNING

Anläggningens huvuddelar är tre Hydrotech skivfilter av typen HSF2614/12-2F, med vardera kapaciteten av 3600 m3/h och total filteryta av 3ˣ91,2 m2 med en porstorlek på 40μm. Filtren är dimensionerade efter ett max suspenderat material in till filtret på 21 mg/l vid full flödesbelastning. Filtren är noga utformade så att storlek och tryckfall passar i befintliga filterbassänger samt de stora variationerna i vattenkvalitén som kan förekomma i Viskan.
 

RESULTAT

  • Renare vatten med högre vattenkvalitet
    Med hjälp av tätare duk med mindre poröppningar utan att filtrets kapacitet minskar
  • Ökad energieffektivitet
    På grund av färre partiklar i ibland annat kylmedlet produktionsprocessen
  • Större säkerhet
    Undviker driftstopp genom möjlighet för tvätt/rengöring under drift