True
Vatten kan förorenas av många olika ämnen, varav uran är en av dem. Här tänkte vi därför berätta mer om vad uran är, varför det kan förekomma i dricksvattnet, vilka potentiella risker det kan medföra samt hur det tas om hand om i ett vattenreningsverk.

Vad är uran? 

Uran är en av de vanligaste mineralerna och förekommer i stora delar av Sveriges berggrund. Ja, det är faktiskt ett ämne som finns nästan överallt i jordskorpan, i jordens inre och i världshaven.

Likt alla mineraler och grundämnen har uran många unika egenskaper. Längre ner i denna artikel kommer vi att prata om några av dem. 

Varför förekommer uran i dricksvattnet? 

Som tidigare nämnts är uran en vanligt förekommande mineral som kan hittas både i berggrunder och hav. I och med att yt- och grundvattnet, d.v.s. det vatten som tas in till och behandlas i ett reningsverk för att sedermera bli dricksvatten, hämtas från bl.a. hav, sjöar och vattendrag, kan även uran förekomma i vårt dricksvatten.

Vilka risker medför uran? 

Uran är svagt radioaktivt och har dessutom kemiska egenskaper som kan vara farliga om de förekommer i höga halter och förtärs i stora mängder. Nedsatt förmåga på levern är exempelvis en av de negativa hälsoeffekterna som studier har kunnat påvisa. 

Gränsvärden för uran i dricksvatten

Såväl Världshälsoorganisationen (WHO) som Livsmedelsverket har gjort bedömningen att uran kan ha en negativ påverkan på hälsan och har därför satt upp riktvärden som anger hur mycket uran som får förekomma i dricksvattnet.

 

WHO:s riktvärde för uran i dricksvatten är 30 mikrogram per liter vatten. I Livsmedelsverkets vägledning till dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) finns en rekommendation att vidta åtgärder om dricksvattnet innehåller 30 mikrogram uran eller mer per liter dricksvatten.

Så behandlas uran i ett reningsverk

I allmänna vattenverk finns det redan processer för hur man mäter och minskar mängden uran som finns i vattnet. Det förekommer såväl biologiska som kemiska processer som säkerställer att riktvärdena för uran i dricksvatten inte överstigs. 

För att lära dig mer om hur dessa processer fungerar från början till slut, rekommenderar vi dig att spana in vår tidigare artikel om rening av dricksvatten.

Vattenrening med VAI

På VAI erbjuder vi flertalet vattenreningslösningar som är särskilt anpassade för både kommunala och privata verksamheter. Vi kan erbjuda standardiserade och skräddarsydda lösningar som passar just era förutsättningar och behov.

Läs mer om vår expertis och vår portfölj eller kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa just er verksamhet.