True

BANBRYTANDE TEKNOLOGIER OCH MODERN ONLINE-ÖVERVAKNING GER HÅLLBAR OCH KOSTNADSEFFEKTIV DRIFT

PROJEKTET I KORTHET

 • Anläggningen togs i idrift och överlämnandes under 2018. Helt nytt avloppsreningsverk för klarfasen med leverans av högvärdigt slam till biogasanläggningen.
 • Anläggningen är designad för 150 000 pe med max kapacitet av antalet ansluta på 210 000 pe.
 • Prestandakraven är BOD7 ≤ 7,2 mg/l, totalkväve ≤ 7,2 mg/l och totalfosfor ≤ 0,18 mg/l.
 • Genomförd som totalentreprenad i samverkan (ABT06)

Borås har en vision om att staden i framtiden ska bli fri från fossila bränslen. Fossila energiströmmar ska ersättas med förnybar energi. En del i detta arbete är att förnya avloppsreningsverket i syfte att trygga stadens framtida infrastruktur och förbereda för de krav som kommer att ställas på energisystemet framöver. Det nya avloppsreningsverket samlokaliseras med det lokala kraftvärmeverket vid det nya Energi och Miljö Centret (EMC) vid Sobacken, söder om Borås. Utsläppskraven var satta till BOD7 8 mg/l, totalkväve 8 mg/l och totalfosfor 0,2 mg/l som kvartalsmedelvärden.
 

VÅR LÖSNING

Banbrytande teknologier ger en komplett behandlingscykel för avloppsvattnet, från modern förbehandling och biologisk rening, inklusive en flexibel aktivslamprocess, till kemisk behandling och högflödesrening med den beprövade Actiflo® processen i kombination med Hydrotech™ Skivfilter. Rejektvattnet renas i en Hybas ANITA™ Mox process, särskilt framtagen för högbelastade strömmar av ammonium.
 
Avloppsreningsverket är utformat med de mest energieffektiva teknologierna i syfte att producera slam med högsta möjliga kvalitet för att generera maximal energi i närliggande biogasanläggning. Fosforn återvinns i huvudsak genom biologisk behandling som gör det möjligt att återanvända denna livsviktiga resurs som gödsel.
 
Avancerad styrning och övervakning sker med STAR™ Utility Solutions. Detta system bygger på online-mätningar, som kontinuerligt säkerställer optimal drift i fråga om att miljövillkor, energiförbrukning och kostnader. Det ger också en stor flexibilitet att anpassa anläggningen till förändrade förutsättningar som orsakas av exempel klimatvariationer.
 
Projektet, som omfattar, bygg, mark, maskin, el, styr och VVS, utförs som en totalentreprenad.
 
 
 

 

PROCESSBESKRIVNING

Anläggningen har 2 parallella linjer som består av:
 • Förbehandling, fingaller och sandfång
 • Försedimentering
 • Slamhydrolys och biologisk rening av fosfor
 • Biologisk rening av kväve
 • Mellanssedimentering
 • Slutpolering med Actiflo® och HydrotechTM Skivfilter
 • Rejektvattenbehandling med Hybas ANITATM Mox
Biosteget omfattar slamhydrolys och kundanpassad UCT-aktivslamprocess för att generera tillräckligt med intern kolkälla att biologiskt rena både fosfor och kväve utan tillsats av kemikalier.
 
Konfigurationen av slutpoleringen följer den hydrauliska belastningen. När det förekommer ett bräddvattenflöde kopplas en av Actiflo®-linjerna om till en separat bräddvattenreningslinje. Det biologiskt renade avloppsvattnet renas då dels i den andra Actiflo®-enheten och leds dels förbi Actiflo®-processen. Allt det biologiskt renade avloppsvattnet renas emellertid i de båda HydrotechTM Skivfiltren som utgör det sista reningssteget.
 
Med STARTM Utility Solutions erhålls en dynamisk processanpassning för alla driftsituationer genom online-mätning av bla parametrarna flöde, partikelkoncentration, kemikalieförbrukning.
 

RESULTAT

Lägre investerings- och driftkostnader genom banbrytande resurshantering (resource management) där behandlingen av avloppsvatten inte längre är ett problem utan ses som en resurs för framtiden.

 • Minskat behov i total anläggningsvolym på ca 23%
 • Minskat behov i volym för det biologiska steget på ca 14%
 • Halverat behov av syre, minskat CO2-utsläpp, obetydlig slamproduktion samt inget behov av kolkälla vid rening av rejektvatten
 • Helautomatiserad kontroll av massbalansen mellan kol, kväve och fosfor